Stichting Bredero

Bestuur

Vacature, Voorzitter
Bertine Beugels, Secretaris
Cees Remijn, Penningmeester
Ronald van der Berg, lid
Hans Brans, lid

Service

De Stichting Bredero heeft een voormalig juridisch adviseur van het NVA en deskundige op het gebied van het auteursrecht bereid gevonden om op verzoek van verenigingen en personen onafhankelijk advies te geven over auteursrechtelijke vragen en kwesties in de breedste zin van het woord.
De kosten voor een eenvoudig advies, dat de deskundige aan de hand van parate kennis kan geven (bijv. een vraag), bedragen € 25,00 (inclusief BTW). Voor complexe adviezen, die onderzoek vergen of anderszins tijdsintensief zijn (bijv. bemiddeling in een conflict), wordt in overleg een hoger tarief per uur berekend. Vanzelfsprekend krijgt u van tevoren te horen waar u precies aan toe bent en wordt al het mogelijke gedaan om deze service van Stichting Bredero zo praktisch en goedkoop mogelijk voor u te houden.

U kunt uw vraag of kwestie sturen naar:
auteursrechten@stichtingbredero.nl

Naar aanleiding van uw mail ontvangt u een factuur van € 25,00 of wordt nader contact met u opgenomen. Pas na ontvangst van uw betaling zal uw vraag of kwestie worden beantwoord respectievelijk in behandeling worden genomen.
De Stichting Bredero heeft geen invloed op de adviezen en zal bij aanbevelingen van de deskundige, welke in het nadeel van de Stichting Bredero uitvallen, deze aanbevelingen onverkort uitvoeren.

Het Hannah Smits Fonds

Het Hannah Smits Fonds is opgericht door het Bestuur van de Stichting Bredero om rente en overige inkomsten goed te besteden.

Het Hannah Smits Fonds stelt zich ten doel de volgende soort van projecten te steunen:

  • Auteurs en/ vertalers voor speciale projecten.
  • Toneelgroepen die werken met en/of voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • Toneelgroepen die een bijzondere voorstelling willen brengen.

Indien u denkt aan één van deze voorwaarden te voldoen neemt u dan contact op met Stichting Bredero.

U kunt ons bereiken via: info@stichtingbredero.nl

Huishoudelijk reglement Stichting Bredero

Het is het doel van de Stichting Bredero om zonder winstoogmerk werkzaam te zijn bij het verlenen van auteursrechtlicenties en het innen en verdelen van auteursrechtvergoedingen op met name het gebied van toneelopvoeringen. Minimale administratieve kosten worden hierbij in rekening gebracht met als enig doel operationele kosten af te dekken. Personeel is slechts actief op vrijwilligersbasis dat, maximaal, de door de Belastingdienst goedgekeurde vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Er zal gezocht worden naar een werkvorm waarin één of meer personen met een lichamelijke beperking de dagelijkse werkzaamheden verrichten.
Het is verder ons doel daar waar mogelijk de ontwikkeling van amateurtoneel en -theater te stimuleren, allereerst via deze minimale kostenstructuur voor de verlening van licenties en de inning, inclusief eventuele incasso, en verdeling van auteursrechtenvergoedingen, maar ook door middel van financiële ondersteuning uit resterende financiële resultaten.

Financiële Baten
De baten van de Stichting Bredero komen uit drie inkomsten bronnen:

  1. Inningsprovisie
  2. Renteopbrengst
  3. Overige inkomsten

Financiële Lasten
Naast eerder genoemde operationele kosten en vrijwilligersvergoeding zijn er nog de volgende bijzondere lasten te benoemen:

Er zal een eigen vermogen opgebouwd worden met als doel het inkomen van aan te trekken personeel voor minimaal drie jaar veilig te stellen.
Per jaar wordt minimaal € 750,00 in het Hannah Smits Fonds gestort.
Geïnde gelden voor rechthebbenden, welke 20 jaar na inning niet getraceerd kunnen worden, zullen in het Hannah Smits Fonds gestort worden.

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting:

De Stichting Bredero te Krommenie. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 37083997.

Rechthebbenden:

De uitgevers, auteurs, vertalers, bewerkers en componisten die aan de Stichting Bredero opdracht hebben gegeven om hun auteursrechten te licenceren en de auteursrechtvergoedingen te innen.

Toneelstuk(ken):

Toneelwerk(en), musical(s of vergelijkbaar werk in de zin van artikel 10 Auteurswet, waarvoor de Stichting Bredero namens de Rechthebbenden de opdracht heeft licenties te verlenen en auteursrechtvergoedingen te innen.

Opvoerende(n):

De persoon, het gezelschap, de groep, school of dergelijke die een Toneelstuk gaat of wenst te gaan opvoeren.

Opvoering/Opvoeren:

Een openbaarmaking/openbaar maken van een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de artikelen 10 en 12 auteurswet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opvoerenden van toneelstukken.

*Toepasselijkheid van eventuele door de opvoerende(n) gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

*Op aanvraag van de Opvoerende kan de Stichting Bredero een licentie op een toneelstuk verlenen en bepalen welke (nadere) voorwaarden daarop van toepassing zijn. Aan de opvoerende zal de Stichting Bredero vervolgens een schriftelijke licentie verstrekken om het toneelstuk op te voeren, welke ingaat op het moment dat de bijbehorende factuur geheel is betaald. Een licentie vervalt nadat de laatste opvoering van het Toneelstuk waarvoor licentie is gegeven heeft plaatsgevonden.

*Een licentie wordt specifiek verstrekt aan de opvoerende. Het is de opvoerende niet toegestaan de licentie over te dragen aan derden of sub-licenties te verstrekken aan derden.

*De opvoerende is verplicht het door de uitgever aangegeven aantal tekstboekjes te kopen en het door de uitgever geleverde aankoopbewijs, op verzoek, aan de Stichting Bredero te tonen.

*De opvoerende verplicht zich om aan de Stichting Bredero nauwkeurig opgave te doen van het aantal opvoeringen dat zij van het toneelstuk wenst te geven. Indien de Stichting daarom verzoekt, dient aanvullende informatie over de wijze van opvoering van het toneelstuk te worden verstrekt. Bij het niet verstrekken van deze informatie heeft de Stichting Bredero het recht om het aantal opvoeringen te schatten, het gebruikelijke tarief te verhogen met een toeslag, die kan oplopen tot 100% en/of eventuele extra gemaakte administratie- en onderzoekskosten in rekening te brengen.

*Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Stichting Bredero vertalingen in de plaatselijke streektaal te maken en/of op te voeren, wijzigingen in de tekst aan te brengen of (enkele bepaalde) scenes uit een toneelstuk op te voeren. Bij overtreding zal het gebruikelijke tarief worden verhoogd met een toeslag, die kan oplopen tot 100%. Tevens zullen eventuele extra gemaakte administratie- en onderzoekskosten aan de opvoerende in rekening worden gebracht. De Stichting Bredero behoudt zich het recht voor de licentie in te trekken als blijkt dat Toneelstuk wordt of zal worden opgevoerd op een manier die de reputatie van de Rechthebbende schaadt.

*Uiterlijk veertien dagen voor de eerste voorstelling van een Toneelstuk dient een aanvraag voor een licentie te zijn ingediend. Vraagt een opvoerende te laat een licentie aan dan zal de Stichting het aantal gespeelde voorstellingen berekenen tegen het gebruikelijke tarief verhoogd met een toeslag, die kan oplopen tot 100%. Tevens zullen extra gemaakte administratie- en onderzoekskosten aan de opvoerende in rekening worden gebracht.

*Bij niet tijdige betaling van een factuur, zal de Stichting Bredero aan de opvoerende betalingsherinneringen zenden. Indien dan nog niet betaald wordt kan de opvoerende worden betrokken in een auteursrechtinbreuk- en incasso- procedure. Het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele extra gemaakte kosten, waaronder administratiekosten, de kosten van een ingeschakeld extern bureau, juridische kosten en rente.

*(Gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde factuur, in het geval een opvoering van het Toneelstuk niet doorgaat, is mogelijk mits de opvoerende daarvan binnen veertien dagen na het vervallen van de betreffende Opvoering schriftelijk melding maakt bij de Stichting Bredero.

*De Stichting Bredero garandeert dat zij de Rechthebbenden kan vertegenwoordigen en vrijwaart zij de Opvoerende ter zake tegen terechte aanspraken van derden.

*Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting Bredero partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de verlening van licenties door de Stichting Bredero aan Opvoerende(n) en het innen van auteursrechtvergoedingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

*Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37083997 en vervangen per 1 juli 2012 de algemene voorwaarden uit 2011.

*Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold op de factuurdatum.